عنوان نام استاد نام دانشجو دانلود فایل
تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد نیروی فروش: نقش میانجی رضایت از مدیر فروش دکتر محمد حقیقی سیده فاطمه سادات حسینی لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی نقش عقود اسلامی در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی دکتر مسعود نادری اناری احمد فرهمند لوگو دانلود - رسالت کرمان
عوامل موثر بر فرار مالیاتی مالیات دهندگان(مودیان مالیاتی):شواهدی از مالیات دهندگان شرکت های خرد ، کوچک و بزرگ دکتر سجاد عسکری زهرا کردزاده لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی و گرایش فرهنگی بر نیت کار آفرینانه دانش آموزان دکتر نیما سلطانی نژاد فرنگیس نصیری لوگو دانلود - رسالت کرمان
تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش میانجی پیاده سازی استراتژی دکتر مهدی دهقانی سلطانی مینا مثنوی پور لوگو دانلود - رسالت کرمان
The impact of travel-related factors on the use intention of medical tourists of travel allowance (case study: social security insurance) دکتر نیما سلطانی نژاد سجاد صادقی لوگو دانلود - رسالت کرمان
شناسایی و بررسی عوامل موثر بر برندسازی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر کرمان) دکتر مهدی دهقانی سلطانی شیما کناری لوگو دانلود - رسالت کرمان
حقوق فرهنگی و اجتماعی معلولین در نظام حقوقی ایران و اسناد بیم المللی فائزه مرادی عسکری زهرا حسنخانی فرد لوگو دانلود - رسالت کرمان
جایگاه و قلمرو حریم خصوصی افراد در فضای مجازی با تاکید بر اسناد فراملی رحمان مجازی ایرج نظری لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی مسئولیت مدنی خریداران و فروشندگان کالای قاچاق با نگاه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دکتر رحمان مجازی یداله ضرغام لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی حق انتفاع در اموال مجهول المالک در فقه و حقوق ایران حمیدرضا علیخانی هانیه مددی زاده لوگو دانلود - رسالت کرمان
شناسایی عوامل موثر بر چابکی بازاریابی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک های شهر کرمان) دکتر مهدی دهقانی سلطانی ایمان شهابی پور لوگو دانلود - رسالت کرمان
حریم خصوصی در حقوق ایران و مسئولیت پلیس در قبال آن فائزه مرادی عسکری اسماعیل حاج علیزاده لوگو دانلود - رسالت کرمان
شناسایی و بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر کرمان) دکتر مهدی دهقانی سلطانی لیاسادات میررشیدی لوگو دانلود - رسالت کرمان
تاثیر اشتراک گذاری اطلاعات برهم آفرینی ارزش برند با تبیین نقش میانجی کیفیت رابطه در تجارت اجتماعی (مقاله 2) دکتر مهدی دهقانی سلطانی امیررضا آقاعباسی لوگو دانلود - رسالت کرمان
تاثیر اشتراک گذاری اطلاعات برهم آفرینی ارزش برند با تبیین نقش میانجی کیفیت رابطه در تجارت اجتماعی دکتر مهدی دهقانی سلطانی امیررضا آقاعباسی لوگو دانلود - رسالت کرمان
تاثیر ارزش های لوکس ادراک شده بر اشتیاق پرشور مشتریان برندهای لوکس ورزشی | نقش میانجی خونسردی برند دکتر نیما سلطانی نژاد مهدیه زید آبادی لوگو دانلود - رسالت کرمان
طراحی مدل ساختاری عوامل موثر بر بازاریابی اجتماعی در صنعت بانکداری(مورد مطالعه: بانک قرض الحسنه رسالت) دکتر مهدی دهقانی سلطانی امیر نامجو باغینی لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی تاثیر سرمایه فکري و هوشیاري کارآفرینانه بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی انعطاف پذیري منابع انسانی(مورد مطالعه: استانداري کرمان) دکتر مهدی دهقانی سلطانی افسانه میرزائی باغینی لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتار کارآفرینانه بهمنظور توسعه الگویی مطلوب در مجتمع مس دکتر مهدی دهقانی سلطانی سعید شریف پاقلعه لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی تأثیر کارآفرینیگرایی بر عملکرد سازمانی: نقش میانجی کیفیت خدمات (مورد مطالعه: شهرداري رفسنجان) دکتر محمدمهدي پورسعید سعید سلطانی علم آبادي لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی تاثیر نوآوري خدمات بر جذب و نگهداشت مشتریان: نقش میانجی ارزش و کیفیت خدمات ادراك شده (مورد مطالعه : مشتریان بیمه سرمد در شهر کرمان) دکتر مهدی دهقانی سلطانی شهرام جهانشاهی لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی تأثیر کارآفرینی گرایی بر دلبستگی شغلی: نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان) دکتر بهمن سهرابی علی غفاري لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینی بر رفتارهای کارآفرینانه با تبیین نقش میانجی خلاقیت(مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه دوره دوم دبیرستان شهید مطهری در شهر کرمان) دکتر مهدی دهقانی سلطانی مهدی بخشنده لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی: نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی دکتر مهدی دهقانی سلطانی حمزه افضلی لوگو دانلود - رسالت کرمان
تاثیر کارآفرینی گرایی بر عملکرد شرکت: نقش میانجی ظرفیت جذب دکتر مهدی دهقانی سلطانی محسن کدخدا حسن آبادی لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی تاثیر توانمند سازی روانشناختی بر کارآفرینی سازمانی: نقش میانجی تسهیم دانش دکتر مهدی دهقانی سلطانی محمد حاجی زاده خنامانی لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی تاثیر کارآفرینی گرایی بر چابکی سازمانی: نقش میانجی رفتار کاری نوآورانه دکتر مهدی دهقانی سلطانی محمد حسین دانا لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی تاثیر دلبستگی مکانی و نگرش به خدمات شهری بر قصد استفاده از خدمات شهر هوشمند دکتر نیما سلطانی نژاد مطهره حیدرآبادی لوگو دانلود - رسالت کرمان
بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی: نقش میانجی عجین شدن با شغل (مورد مطالعه: استانداری کرمان) دکتر محمدمهدی پورسعید نازنین مشرفی لوگو دانلود - رسالت کرمان
کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت فولاد: ملاحظه نقش کارآفرینی گرایی و دانش گرایی دکتر نیما سلطانی نژاد یاسر سلطانی نژاد لوگو دانلود - رسالت کرمان