موسسات آموزش عالی آزاد

موسسات آموزش عالی آزاد از نهادهای آموزشی است که با برگزاری دوره های آزاد کوتاه مدت ، به تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز جامعه می پردازند.

موسسات آموزش عالی آزاد بر اساس مصوبه جلسه 413 چهاردهم بهمن ماه 76 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه مصوب شورای گسترش آموزش عالی ، در چارچوب مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند. این موسسات با هدف مشارکت در ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه  و کمک به تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر مورد نیاز بخش های مختلف جامعه و فراهم آوردن زمینه برای دسترسی مردم به آموزش های علمی-کلربردی تاسیس می شوند .

قلمروی فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد در زمینه برگزاری دوره های آزاد تک درس و کوتاه مدت است که در ازای شرکت در این دوره ها به شرکت کنندگان ، گواهینامه گذراندن دوره اعطا می شود .