معرفی رشته کارشناسی  پیوسته طراحی لباس

امروزه طراحی،  تولید و مصرف لباس یک نیاز اولیه و طبیعی انسانها نیست بلکه با توسعه صنعتی کشورهای پیشرفته و ارتقاء کمی و کیفی در امرطراحی و تولید متنوع و صادرات انواع لباس و اثر گذاری بر فرهنگ و اقتصاد سایرکشورها، سالانه عواید ارزی قابل توجهی را عاید آنها می سازد. از این رو در طراحی وتولید متنوع و بهینه انواع لباس با اهداف چند منظوره و در جهت تامین نیاز کشور ونیز مبتنی بر خصوصیات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جوامع و کاربرد انها در برنامه نمایشی،  سینمایی،تلویزیونی و همچنین تسریع در روند توسعه صادرات از طریق تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی مناسب بسیارضروری است.

لذا با توجه به بررسی های به عمل امده در برنامه ریزی درسی این رشته اهتمام شده است که با مجموعه ای از دروس مرتبط و هماهنگ و رعایت موارد مهمی از قبیل: فیزیک بدن /سن /قد /وزن و….موجبات تربیت و تامین نیروی انسانی کاردان و کارآمد در این رشته فراهم آید

نگرش اقتصادی /فرهنگی به پوشاک و تلاش در ارایه طرح های متنوع و بهبود کیفی و کمی لباس، این امر را به یک صنعت/ هنر تبدیل و منجر به پیشرفت چشمگیر آن  در جهان شده است.  لذا با توجه به مراتب فوق و نیاز کشور و لزوم آموزش و تربیت نیروی انسانی مبتکر و کاردان مورد نیاز کارگاهها و کارخانجات طراح و تولید لباس که با رعایت خصوصیات فرهنگی جامعه اسلامی بتواند موجبات توسعه این رشته را فراهم آورند.

  دریافت فرم ها


  چارت درسی


  برنامه کلاس ها