ردیف رشته دانلود فایل
1 آیین نامه جدید کاردانی و کارشناسی – 93 لوگو دانلود - رسالت کرمان
2 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد لوگو دانلود - رسالت کرمان
3 آیین نامه موارد خاص جدید لوگو دانلود - رسالت کرمان
4 آیین نامه موارد خاص لوگو دانلود - رسالت کرمان
5 شیوه نامه اجرائی آئین نامه دوره کارشناسی ارشد براساس آیین نامه وزارت علوم – ویرایش 98 لوگو دانلود - رسالت کرمان