جشنواره رویش


 

روز کتاب


 

رونمایی از پوستر نمایشگاه


 

ژوژمان


 

جشن فارغ التحصیلی


 

کارگاه اصول بالینی


 

نمایشگاه


 

نمایشگاه حرکت