ترماز تاریختا تاریخمدت
نیمسال اول31 شهریور 13976 بهمن 139717 هفته
نیمسال دوم21 بهمن 13979 تیر 139815 هفته
نیمسال تابستان15 تیر 13989 شهریور 13987 هفته