تقویم آموزشی 1399 – 1398

 از تاریختا تاریخمدت
نیمسال اول 99-9830 شهریور 13985 بهمن 139817 هفته
نیمسال دوم 99-9821 بهمن 13989 تیر 139915 هفته
تابستان15 تیر 13999 شهریور 13997 هفته

دریافت تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98

 


دریافت تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-98